Transparantie en Vertrouwen:
Onze Algemene Voorwaarden voor Samenwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTACTGEGEVENS

Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg
Kerkhovenweg 204
3970 Leopoldsburg
info@hondenschoolleopoldsburg.be
www.hondenschoolleopoldsburg.be
www.hondenschoolleopoldsburg.be

ALGEMEEN

 1. Alle tussen de Wag’y Tail Hondenschool Leopoldsburg en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen de eigenaar en de cursist overeengekomen aantal lessen.
 3. Bij inschrijving dient de cursist een inentingsbewijs en/of titerwaarden van de te trainen hond voor te leggen. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders in welk geval de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.
 5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien beide partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

CURSUS

 1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld contant of per overschrijving te voldoen, 7 dagen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring of een dierenartsenverklaring te worden overhandigd. Pas na voorlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden na aftrek van vaste lasten en administratiekosten naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overhandiging.
 4. Indien door andere redenen de cursus wordt beëindigd door de cursist, wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur(s) , wordt het resterende cursusgeld, na aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd.
 6. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur(s) ingehaald kunnen worden.

ANNULERING VAN EEN CURSUS VOOR AANVANG

 1. Annulering dient te gebeuren via e-mail.
 2. Annulering ‘Puppy Stuif In’ – Hondenschool
  • Bij annulering voor aanvang van de cursus ‘Puppy Stuif In’ krijgt u het volledige bedrag terug, minus €15,00 administratiekosten, mits er nog geen gebruik is gemaakt van de e-learning. Bij reeds gebruik van de e-learning wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
 3. Annulering Basiscursus ‘Oog voor Honden’ – Hondenschool
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum van de basiscursus ‘Oog voor Honden’ krijgt u het volledige bedrag terug, minus €15,00 administratiekosten, mits er nog geen gebruik is gemaakt van de e-learning. Bij reeds gebruik van de e-learning zal de Basiscursus ‘Oog voor Honden’ – Online in rekening worden gebracht en het verschil worden teruggeboekt.
  • Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht, mits er nog geen gebruik is gemaakt van de e-learning. Bij reeds gebruik van de e-learning zal de Basiscursus ‘Oog voor Honden’ – Online in rekening worden gebracht en het verschil worden teruggeboekt.
  • Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen tijdens de opleiding, wordt geen geld teruggeboekt.
 4. Annulering andere cursussen en workshops
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum van een cursus of workshop krijgt u het volledige bedrag terug, minus €15,00 administratiekosten.
  • Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen tijdens de opleiding, wordt geen geld teruggeboekt.
 5. Het is niet mogelijk om een Online-Hondencursus te annuleren.

REGLEMENT VAN ORDE

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen in de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s) aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip inentingen ontvangen en/of getitterd zijn, dit in overleg met de dierenarts.
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 8. In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.

ADVIEZEN

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een Waverzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.
error: Op deze tekst berust copyright!