Jouw Privacy, Onze Plicht:
Alle Wat je Moet Weten

PRIVACYBELEID

CONTACTGEGEVENS

Wag’y Tail –  Hondenschool Leopoldsburg
Kerkhovenweg 204
3970 Leopoldsburg
info@hondenschoolleopoldsburg.be
www.hondenschoolleopoldsburg.be
www.mghlonline.be

Isabelle Sels is de Functionaris Gegevensbescherming van Wag’y Tail – Hondeschool Leopoldsburg.
Deze functionaris is te bereiken via info@hondenschoolleopoldsburg.be

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

OVERZICHT VAN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenschoolleopoldsburg.be, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wag’y Tail – Hondenschool Leoopoldsburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Wag’y Tail –  Hondenschool Leopoldsburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact op te nemen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDENEL

Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenschoolleopoldsburg.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en handtekening zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Wag’y Tail – Hondenschool Leopoldsburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hondenschoolleopoldsburg.be.

error: Op deze tekst berust copyright!